- Yahoo! US Local" />
home
Get Directions
Get Directions
Quick Tip

0

Halimbawa ng kwento ng kalikasan
Answer: Ang teorya ng tungkol sa pagkabuo ng Pilipinas. Na may isang higanteng nagtapon ng isang malaking bato at ito ay nawasak at nagkahiwalay- hiwalay .
http://tl.answers.com/Q/Halimbawa_ng_kwento_ng_kalikasan

Submit
Cancel
Find Nearby
  
kwento tungkol sa kalikasan 38.183164 -84.556359 14 http://local.yahoo.com/info-36284940-providence-christian-academy-georgetown 6 3.666666 http://maps.yahoo.com/ http://maps.yahoo.com/broadband/ http://login.yahoo.com/config/login?.done=http%3A%2F%2Flocal.yahoo.com%2Finfo-36284940-providence-christian-academy-georgetown {"metadata":{"statusCode":200,"statusMessage":"OK"},"results":{"status":"ok","result":[],"params":{"eid":"36284940","offset":"0","limit":"12","appid":"ylocal"},"total":1}} yl-none
All comments for kwento tungkol sa kalikasan
Delete Comment
Oops! Invalid operation
Are you sure you want to delete this review comment?

Your review for kwento tungkol sa kalikasan

Oops! review have to be longer than 50 characters
Oops! review have to be shorter than 4000 characters
Oops! Invalid Operation

0

You will be seen as : maritime heart centre halifax ns